System Paysera daje możliwość zapłaty poprzez Internet różnorodnymi sposobami poprzez jeden scentralizowany interfejs (API). Aby skorzystać z usługi należy zainstalować nasz system na stronę internetową. Następnie wszystkie procesy odbywają się automatycznie.

To działa poprzez wysłanie zapytania do naszych serwerów, przekazując poniżej w dokumentacji podane parametry. Wówczas, odwiedzającemu Twojej strony internetowej będą podane wszystkie przez nas świadczone sposoby zapłaty. Gdy płatność na wskazaną przez Ciebie kwotę jest wykonywana, informacja o tym jest przesyłana z powrotem na Twoją stronę internetową.

Schemat poniżej przedstawia działanie systemu Paysera.

 • 1. Do systemu Paysera przekazywana jest w specyfikacji opisana macierz danych i odwiedzającemu Twojej strony internetowej podawana jest lista dostępnych sposobów zapłaty. Które dane ma przekazać Twój system i które dane wróci Paysera możesz zobaczyć w rozdziale "Integracja za pomocą specyfikacji".
  • 1.1. Jeżeli użytkownik odmawia płacenia, on będzie przekierowany z powrotem na przez Ciebie wskazany adres cancelurl.
  • 1.2. Jeżeli przekazywana macierz danych zawiera błędy odwiedzającemu Twojej strony internetowej wyświetla się strona błędu. Możliwe znaczenia "error" można zobaczyć w rozdziale "Kody błędów".
 • 2. Odwiedzający Twojej strony internetowej jest przekierowywany na wybrany system płatniczy.
 • 3. Po wykonaniu płatności, odwiedzający jest przekierowywany z powrotem na system Paysera.
 • 4. Wracając z systemu płatniczego, odwiedzający jest automatycznie przekierowywany na przez Ciebie wskazany adres accepturl.
 • 5. Gdy system płatniczy wykonuje płatność, powiadamiany jest system Paysera.
 • 6. Paysera, po otrzymaniu informacji o wykonanej płatności, zwraca się do Twojej strony na wskazany adres callbackurl i przekazuje wszystką informację o wykonanej płatności.

Integracja systemu makro płatności na stronę internetową nie jest trudna. W zależności od swojej strony internetowej wybierz jeden z przez nas oferowanych sposobów.

Sposób Nr 1: Pobierz wtyczkę. Sprawdź zgodność wtyczek z CMS swojej strony internetowej i pobierz odpowiednią wtyczkę tutaj. System wykona integrację automatycznie.

Sposób Nr 2: Pobierz bibliotekę w zależności od języka programowania. Wystarczy podać odpowiednie parametry.

Sposób Nr 3: Skorzystaj ze szczegółowej specyfikacji, dostosowując system Paysera do swoich indywidualnych potrzeb.

Avactis

www.avactis.com

 
Pobierz

CMS Made Simple

www.cmsmadesimple.org

 
Pobierz

CRE loaded

www.creloaded.com

 
Pobierz

CS-Cart

www.cs-cart.com

 
Pobierz

CubeCart

www.cubecart.com

 
Pobierz

Drupal

www.drupal.org

 
Pobierz

Ecwid

www.ecwid.com

ImpressPages

www.impresspages.org

 
Pobierz

Joomla

www.joomla.org

 
Pobierz

Magento

www.magentocommerce.com

 
Pobierz

OpenCart

www.opencart.com

 
Pobierz

osCommerce

www.oscommerce.org

 
Pobierz

Oxid

www.nfq.lt

 
Pobierz

PrestaShop

www.prestashop.com

 
Pobierz

WHMCS

www.whmcs.com

 
Pobierz

Wordpress

www.wordpress.com

 
Pobierz

ZenCart

www.zen-cart.com

 
Pobierz

nopCommerce

www.nopcommerce.com

 
Pobierz

Integrować system Paysera do strony internetowej można poprzez pobranie przez nas przygotowanej biblioteki o otwartym kodzie – libwebtopay. Z jej pomocą można sprawdzić wszystkie potrzebne parametry bezpieczeństwa podawanych i otrzymywanych danych. Z archiwum pobierz plik libwebtopay/WebToPay.php. Pozostałe pliki są przeznaczone do testowania, przykładów i pojaśnień. Najnowszą wersję tylko pliku libwebtopay/WebToPay.php można pobrać pod następującym adresem: WebToPay.php Możesz także pobrać wersjowany wariant (z Mercurial VCS):

$ hg clone https://bitbucket.org/paysera/libwebtopay/
Uwaga Z libwebtopay można korzystać i dla mikro, i dla makro usług. wystarczy wezwać dwie metody, jedna z których przygotowuje dane do wysłania, a inna sprawdza otrzymaną odpowiedź o wykonanej płatności.

Poniżej jest podany w pełni roboczy przykład. Pola, w które należy wpisać dane dostępu do Paysera są oznaczone komentarzami.

1. Utwórz katalog.

UTWÓRZ katalog, i zmień NAZWĘ na libwebtopay. w katalogu będą przechowywane wszystkie pliki, powiązane z integracją płatności.

2. Pobierz bibliotekę libwebtopay.

W utworzony katalog libwebtopay POBIERZ plik WebToPay.php.

3. Utwórz plik, który będzie przekierowywał użytkownika na stronę Paysera.

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik redirect.php. Treść danego pliku ma być następująca:

<?php

require_once('WebToPay.php');

function get_self_url() {
  $s = substr(strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']), 0,
        strpos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'], '/'));

  if (!empty($_SERVER["HTTPS"])) {
    $s .= ($_SERVER["HTTPS"] == "on") ? "s" : "";
  }

  $s .= '://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];

  if (!empty($_SERVER['SERVER_PORT']) && $_SERVER['SERVER_PORT'] != '80') {
    $s .= ':'.$_SERVER['SERVER_PORT'];
  }

  $s .= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

  return $s;
}

try {
  $self_url = get_self_url();

  $request = WebToPay::redirectToPayment(array(
    'projectid'   => 0,
    'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    'orderid'    => 0,
    'amount'    => 1000,
    'currency'   => 'EUR',
    'country'    => 'LT',
    'accepturl'   => $self_url.'/accept.php',
    'cancelurl'   => $self_url.'/cancel.php',
    'callbackurl'  => $self_url.'/callback.php',
    'test'     => 0,
  ));
} catch (WebToPayException $e) {
  // handle exception
} 
				

Zamiast metody WebToPay::redirectToPayment można korzystać z WebToPay::buildRequest, która przyjmuje te same parametry i wraca macierz danych, potrzebnych do pobrania.

Pełny spis parametrów metody WebToPay::buildRequest() z opisami:

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
projectid 11 Tak Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid 40 Tak Numer zamówienia z Twojego systemu.
accepturl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po pomyślnym dokonaniu płatności.
cancelurl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po odwołaniu płatności lub w razie nieudanej płatności.
callbackurl 255 Tak Pełny adres (URL), na który sprzedawca otrzymuje informację o wykonanej płatności.

Skrypt powinien wrócić tekst "OK". Tylko wówczas nasz system zanotuje, że pomyślnie powiadomiliśmy Twój system o płatności.

Jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi "OK", wiadomość wysyłamy 4 razy (od razu, za godzinę, za trzy godziny i za dzień).
sign_password 255 Tak Hasło projektu, które możesz znaleźć logując się do systemu Paysera z danymi swojego użytkownika, wybierając "Zarządzanie projektami" i przy projekcie wybierając "Podstawowe ustawienia".
lang 3 Nie Można wskazać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Nie Kwota w centach, którą klient powinien zapłacić.
currency 3 Nie Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment 20 Nie Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazany, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay.
country 2 Nie Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext 255* Nie Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew. Jeżeli nie jest podany, wyświetla się domyślny tekst o treści: Płatność za towary i usługi (Nr [order_nr]) ([site_name]). Jeżeli podajesz tytuł płatności, obowiązkowo musisz włączyć następujące zmienne, które w ostatecznym tekście tytułu będą zamienione na odpowiednie wartości:
 • [order_nr] - numer zamówienia.
 • [site_name] lub [owner_name] - adres strony internetowej lub nazwa przedsiębiorstwa.
Jeżeli dane kryteria nie będą podane, będzie wyświetlać się domyślny tekst tytułu płatności. Przykład tytułu płatności: Płatność za towar według zamówienia [order_nr] na stronie internetowej [site_name].
p_firstname 255 Nie Imię kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_lastname 255 Nie Nazwisko kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_email 255 Nie E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
p_street 255 Nie Adres kupującego, na który będzie wysyłany towar (np.: Ul. Mėnulio 7 - 7). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_city 255 Nie Miasto kupującego, do którego jest wysyłany towar (np.: Wilno). Preferowane. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_state 20 Nie Kod stanu kupującego (obowiązkowy tylko kupując w USA). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_zip 20 Nie Kod pocztowy kupującego. Kody pocztowe Polski można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_countrycode 2 Nie Kod państwa kupującego. Kody państw można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
only_payments 0 Nie Wyświetlać tylko listę sposobów zapłaty, oddzielnych przecinkiem.
disallow_payments 0 Nie Nie wyświetlać listy sposobów zapłaty, oddzielonych przecinkiem.
test 1 Nie Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
time_limit 19 Nie Parametr, który wskazuje do kiedy można zapłacić za zamówienie zapytania. Data jest podawana w formacie "yyyy-mm-dd HH:MM:SS Z". Minimalna wartość 15 minut od momentu zapytania, maksymalna - 3 dni. Uwaga: działa tylko z niektórymi sposobami zapłaty.
personcode 255 Nie Z danego parametru można korzystać do identyfikacji użytkownika. Jeżeli przekażesz PESEL użytkownika razem z callback, Paysera zwróci parametr personcodestatus, który wskaże czy PEEL użytkownika zgadza się z podanym.

* Długość ostateczna może się różnić w zależności od specyfikacji typu płatności

4. Utwórz accept.php

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik accept.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Thank you for buying
</body>
</html> 

5. Utwórz cancel.php

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik cancel.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    Payment canceled
</body>
</html>

6. Przetwarzanie wykonanych płatności.

W katalogu libwebtopay UTWÓRZ plik callback.php. Zawartość danego pliku ma być następująca:

<?php

require_once('WebToPay.php');

try {
    $response = WebToPay::checkResponse($_GET, array(
        'projectid'     => 0,
        'sign_password' => 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    ));

    if ($response['test'] !== '0') {
        throw new Exception('Testing, real payment was not made');
    }
    if ($response['type'] !== 'macro') {
        throw new Exception('Only macro payment callbacks are accepted');
    }

    $orderId = $response['orderid'];
    $amount = $response['amount'];
    $currency = $response['currency'];
    //@todo: patikrinti, ar užsakymas su $orderId dar nepatvirtintas (callback gali būti pakartotas kelis kartus)
    //@todo: patikrinti, ar užsakymo suma ir valiuta atitinka $amount ir $currency
    //@todo: patvirtinti užsakymą

    echo 'OK';
} catch (Exception $e) {
    echo get_class($e) . ': ' . $e->getMessage();
} 
Uwaga! Przekazane parametry są wracane przez WebToPay::checkResponse lub WebToPay::validateAndParseData. Dane są zakodowane, dlatego z parametrów GET ich otrzymać zwykle nie jest możliwe.
Uwaga! Jeżeli wszystko jest pomyślnie wykonane, skrypt Callback powinien wrócić odpowiedź, rozpoczynającą się od lub zawierającą tylko "OK". Parametry wracane przez Callback możesz znaleźć w szczegółowej specyfikacji.

Dane formy przesyłaj za pomocą metody GET lub POST, po adresem https://www.paysera.com/pay/

Zawsze są przesyłane 2 pola: data i sign.

Utworzenie pól z parametrów

 1. Wszystkie parametry są połączane w wiersz o kodowaniu URL. Na przykład:
  array('param1' => 'abc', 'param2' => 'Some string with symbols %=&')
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja http_build_query.
 2. Otrzymany wiersz jesz kodowany za pomocą kodowania base64. Na przykład:
  'param1=abc&param2=Some+string+with+symbols+%25%3D%26'
  'cGFyYW0xPWFiYyZwYXJhbTI9U29tZStzdHJpbmcrd2l0aCtzeW1ib2xzKyUyNSUzRCUyNg=='
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja base64_encode.
 3. W otrzymanym zakodowanym wierszu symbole "/" są zamieniane na symbole "_", "+" na "-". Otrzymujemy kodowanie base64, które można bezpiecznie przekazać poprzez URL bez dodatkowego przetwarzania. Na przykład:
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk+EZjl/'
  'MViDYlV7V0iHR2w2OkJjRFFpY11hizJDhk-EZjl_'
  
  W języku PHP te działania wykonuje funkcja str_replace lub strtr.
 4. Otrzymany ostateczny wiersz jest podpisywany - generowany jest parametr sign. Algorytm generacji parametru sign:
  sign = md5(data + password)
  
  Tutaj md5 - funkcja kryptograficzna, data - zakodowane parametry, password - hasło projektu.

Możliwe parametry

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
projectid 11 Tak Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid 40 Tak Numer zamówienia z Twojego systemu.
accepturl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po pomyślnym dokonaniu płatności.
cancelurl 255 Tak Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po odwołaniu płatności lub w razie nieudanej płatności.
callbackurl 255 Tak Pełny adres (URL), na który sprzedawca otrzymuje informację o wykonanej płatności.

Skrypt powinien wrócić tekst "OK". Tylko wówczas nasz system zanotuje, że pomyślnie powiadomiliśmy Twój system o płatności.

Jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi "OK", wiadomość wysyłamy 4 razy (od razu, za godzinę, za trzy godziny i za dzień).
version 9 Tak Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
lang 3 Nie Można podać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount 11 Nie Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency 3 Nie Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment 20 Nie Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazany, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay
country 2 Nie Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext 255* Nie Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew. Jeżeli nie jest podany, wyświetla się domyślny tekst o treści:
Płatność za towary i usługi (Nr [order_nr]) ([site_name]).

Jeżeli podajesz tytuł płatności, obowiązkowo musisz włączyć następujące zmienne, które w ostatecznym tekście tytułu będą zamienione na odpowiednie wartości:

 • [order_nr] - numer zamówienia.
 • [site_name] lub [owner_name] - adres strony internetowej lub nazwa przedsiębiorstwa.

Jeżeli dane kryteria nie będą podane, będzie wyświetlać się domyślny tekst tytułu płatności.

Przykład tytułu płatności:

Płatność za towar według zamówienia [order_nr] na stronie internetowej [site_name].
p_firstname 255 Nie Imię kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_lastname 255 Nie Nazwisko kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_email 255 Nie E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
p_street 255 Nie Adres kupującego, na który będzie wysyłany towar (np.: Ul. Mėnulio 7 - 7). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_city 255 Nie Miasto kupującego, do którego jest wysyłany towar (np.: Wilno). Preferowane. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_state 20 Nie Kod stanu kupującego (obowiązkowy tylko kupując w USA). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_zip 20 Nie Kod pocztowy kupującego. Kody pocztowe Polski można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_countrycode 2 Nie Kod państwa kupującego. Kody państw można znaleźć tutaj. Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
only_payments 0 Nie Wyświetlać tylko listę sposobów zapłaty, oddzielnych przecinkiem.
disalow_payments 0 Nie Nie wyświetlać listy sposobów zapłaty, oddzielonych przecinkiem.
test 1 Nie Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
time_limit 19 Nie Parametr, który wskazuje do kiedy można zapłacić za zamówienie zapytania. Data jest podawana w formacie "yyyy-mm-dd HH:MM:SS Z". Minimalna wartość 15 minut od momentu zapytania, maksymalna - 3 dni. Uwaga: działa tylko z niektórymi sposobami zapłaty.
personcode 255 Nie Z danego parametru można korzystać do identyfikacji użytkownika. Jeżeli przekażesz PESEL użytkownika razem z callback, Paysera zwróci parametr personcodestatus, który wskaże czy PEEL użytkownika zgadza się z podanym.
developerid 11 Nie Jeżeli w naszym systemie jesteś oznaczony jako deweloper, w projekcie (projektach), które instalujesz, musisz przekazywać dany parametr. Znaczenie parametru – Twój numer użytkownika.

* Długość ostateczna może się różnić w zależności od specyfikacji typu płatności

Struktura powiadamiania o płatności

Paysera wysyła odpowiedź na przez Ciebie wskazany adres callbackurl. Do wskazanego callbackurl dodawane są dodatkowe parametry GET:

 • data - zakodowane parametry ze strony internetowej Paysera. Używane jest takie same kodowanie, jak i w wypadku formowania zapytania macro. Aby otrzymać parametry, należy wykonać 3 działania:
  1. Zmienić symbole "-" na "+", "_" na "/"
  2. Dekodować wiersz, za pomocą kodowania base64
  3. Otrzymać macierz danych, która jest zbiorem parametrów o kodowaniu URL.
  Przykład w języku PHP:
  $params = array();
  parse_str(base64_decode(strtr($_GET['data'], array('-' => '+', '_' => '/'))), $params);
  //use $params
 • ss1 - podpis parametru data, niekorzystając ze schematu prywatnych-publicznych kluczy. Algorytm utworzenia podpisu:
  ss1 = md5(data + password)
 • ss2 - podpis parametru SHA-1 data, generowany za pomocą algorytmu SHA-1, korzystając ze schematu prywatnych-publicznych kluczy. Publiczny klucz Paysera używany do podpisu danych można znaleźć pod adresem https://www.paysera.com/download/public.key

Po otrzymaniu odpowiedzi z systemu Paysera, musisz sprawdzić, czy prawidłowy jest chociażby jeden z przesłanych podpisów. Jeżeli masz możliwość, zawsze sprawdzaj (także) podpis o wyższym poziomie bezpieczeństwa ss2.

Kodowane parametry

Parametr Opis
projectid Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid Numer zamówienia z Twojego systemu.
lang Można podać język użytkownika. Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie. (LIT, LAV, EST, RUS, ENG, GER, POL).
amount Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency Waluta płatności (USD, EUR), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazane, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay.
country Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew.
name Imię płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
surename Nazwisko płatnika, otrzymane od systemu płatniczego. Przekazywane tylko jeżeli system płatniczy je nadaje.
status Status płatności:
 • 0 - płatność nie została wykonana
 • 1 - płatność pomyślna
 • 2 - zlecenie płatnicze przyjęte, ale jeszcze nie wykonane (dany status nie gwarantuje, że płatność zostanie wykonana)
 • 3 - dodatkowa informacja o płatności
test Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Zarządzanie projektami" -> "Usługa pobierania płatności" (przy wybranym projekcie) -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
payment_country Państwo sposobu zapłaty. Jeżeli sposób zapłaty jest dostępny w kilku państwach (międzynarodowy) - parametr nie jest podawany. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE
payer_ip_country Państwo płatnika, które jest określane według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
payer_country Państwo płatnika, które jest określane według państwa sposobu zapłaty, a jeżeli sposób zapłaty jest międzynarodowy – według adresu IP płatnika. Państwo jest podawane w formacie dwucyfrowym (ISO 3166-1 alpha-2). Np.: LT, PL, RU, EE.
p_email E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
requestid Numer zapytania, który otrzymujemy gdy kupujący klika na bank i który podajemy w link, znajdujący się w polu "callbackurl".
payamount Kwota w centach, która została przelana. Może różnić się, jeżeli była wymieniana na inną walutę.
paycurrency Waluta płatności (USD, EUR), którą przelałeś. Może różnić się od tej, o którą prosiłeś, jeżeli wybrany sposób płatności nie obsługuje danej waluty.
version Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
account Numer konta, z którego była wykonana płatność.
personcodestatus Jeżeli w czasie zaptania był przekazany personcode, dany parametr wskazuje, czy zgadza się podany PESEL z prawdziwym numerem PESEL użytkownika. Możliwe znaczenia:
 • 0 - PESEL jeszcze nie jest znany
 • 1 - PESEL zgadza się
 • 2 - PESEL nie zgadza się
 • 3 - PESEL nie jest znany
Jeżeli podzas callback PESEL jeszcze nie jest znany, będzie wykonany jeszcze jeden callback z parametrem status 3, gdy będzie wiadomo czy numery zgadzają się.

Zawsze sprawdzaj przekazywany status płatności - tylko wartość status 1 znaczy, że płatność została wykonana pomyślnie.
Sprawdzaj także czy usługa według danego zamówienia jeszcze nie była świadczona (według parametru orderid),czy płatność nie jest testowa (według parametru test), a także czy zgadza się kwota i waluta z kwotą i walutą projektu.

Przekazywanie parametrów w accepturl

Takie same parametry, jak i w wypadku callback, są przekazywane na wskazany przez Ciebie accepturl, na który przekierowywany jest płatnik. Prawie zawsze w tym czasie płatność jeszcze nie jest pomyślnie wykonana, i parametr status wynosi 2. Zawsze sprawdzaj, aby za jedną płatność usługa była świadczona tylko jeden raz - jeżeli użytkownik odświeży stronę accepturl, Twój system otrzyma informację o płatności powtórnie.

Listę sposobów zapłaty dostępnych dla Twojego projektu można otrzymać w czasie rzeczywistym, przed przekierowaniem użytkownika na system Paysera. To może być przydatne, jeżeli chcesz wyświetlać wybór sposobów zapłaty na stronie internetowej - w taki sposób nie musisz zmieniać wyboru sposobów zapłaty ręcznie gdy, na przykład, pojawiają się nowe sposoby zapłaty.

Ponadto, przy każdym sposobie zapłaty otrzymujesz i minimalną i maksymalną kwotę płatności, dlatego będą wyświetlać się tylko te sposoby, które są istotne dla użytkownika.

Pobieranie sposobów zapłaty jest realizowane w bibliotece WebToPay. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję biblioteki - dana funkcjonalność jeszcze nie była realizowana w wersjach biblioteki, starszych od specyfikacji 1.5.

Pobieranie sposobów zapłaty za pomocą biblioteki WebToPay

Informacje o sposobach zapłaty są trzymane w specjalnej klasie - to pozwala na prostszą manipulację danymi i otrzymanie potrzebnej informacji szybciej. Ponieważ przy sposobach zapłaty wyświetlana jest minimalna i maksymalna kwota płatności, otrzymując sposoby zapłaty należy podać nie tylko ID projektu, ale i walutę dla danych kwot.

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency);

Informacje o sposobach zapłaty są podzielone na 4 poziomy:

 • WebToPay_PaymentMethodList - wszystkie informacje. Obiekt danej klasy jest wracany przez metod WebToPay::getPaymentMethodList.
  Metody klasy:
  • filterForAmount($amount, $currency) wraca inny obiekt WebToPay_PaymentMethodList tylko z tymi sposobami zapłaty, które są istotne dla podanej kwoty;
  • getCountries() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethodCountry;
  • getCountry($countryCode) wraca jeden obiekt WebToPay_PaymentMethodCountry
  • setDefaultLanguage($language) ustawia domyślny język dla całego drzewa obiektów. Jest używany w nazwach i adresach logotypów. Język można przekazać i dla konkretnych metod, wracających nazwy.
 • WebToPay_PaymentMethodCountry - informacje o sposobach zapłaty w konkretnym państwie.
  Metody klasy:
  • getTitle() wraca nazwę państwa;
  • getGroups() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethodGroup;
  • getPaymentMethods() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethod Pobierane są wszystkie sposoby zapłaty ze wszystkich w państwie dostępnych grup. Korzystaj z danej metody jeżeli nie chcesz dzielić sposobów zapłaty na grupy.
 • WebToPay_PaymentMethodGroup - informacje o sposobach zapłaty dla konkretnej grupy w konkretnym państwie.
  Metody klasy:
  • getTitle() wraca nazwę grupy;
  • getPaymentMethods() wraca macierz obiektów WebToPay_PaymentMethod.
 • WebToPay_PaymentMethod - informacje o konkretnym sposobie zapłaty.
  Metody klasy:
  • getKey() wraca identyfikator sposobu zapłaty. Daną metodę należy przekazać poprzez formowanie zapytania do systemu Paysera;
  • getTitle() wraca nazwę sposobu zapłaty;
  • getLogoUrl() wraca adres logotypu sposobu zapłaty. Wraca null, jeżeli logotyp jest niemożliwy;
  • isAvailableForAmount($amount, $currency) określa czy dany sposób zapłaty jest możliwy dla konkretnej kwoty. Jeżeli sposoby zapłaty są filtrowane za pomocą metody WebToPay_PaymentMethodList::filterForAmount, nie ma sensu sprawdzać powtórnie.
Uwaga! Tutaj są podane tylko najważniejsze metody, spis wszystkich metod patrz w bibliotece.

Przykład tego, jak podać sposoby zapłaty istotne dla konkretnej kwoty w Litwie, sposobów nie grupując:

<?php

$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->filterForAmount($amount, $currency) // leave only methods, available for this amount
->setDefaultLanguage('lt'); // display titles in Lithuanian
 
foreach ($paymentMethodsInfo->getCountry('lt')->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
  if ($paymentMethod->getLogoUrl()) { // display logo only if available
   echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
  }
  echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
}

Przykład tego, jak podać wszystkie sposoby zapłaty we wszystkich państwach według grup, bez możliwości wybrać niedostępny sposób zapłaty:

<?php
$paymentMethodsInfo = WebToPay::getPaymentMethodList($projectid, $currency)
->setDefaultLanguage('en'); // display titles in English

foreach ($paymentMethodsInfo->getCountries() as $country) {
 echo '<h2>' . $country->getTitle() . '</h2>';
 foreach ($country->getGroups() as $group) {
  echo '<h3>' . $group->getTitle() . '</h3>';
  foreach ($group->getPaymentMethods() as $paymentMethod) {
   // display radio only if available
	 if ($paymentMethod->isAvailableForAmount($amount, $currency)) {
	  echo '<input type="radio" name="payment" value="' . $paymentMethod->getKey() . '" />';
   }
   // display logo only if available
   if ($paymentMethod->getLogoUrl()) {
    echo '<img src="' . $paymentMethod->getLogoUrl() . '" />';
   }
   echo $paymentMethod->getTitle() . '<br />';
  }
 }
}

Pobieranie sposobów zapłaty nie korzystając z biblioteki WebToPay

Jeżeli programujesz nie w języku PHP, sposoby zapłaty możesz pobrać poprzez ten sam interfejs, jak i bibliotekę WebToPay.

Sposoby zapłaty są podawane w formacie XML, pod następującym adresem:

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/yourProjectId/currency:desiredCurrency/amount:desiredAmount/language:desiredLanguage

Wszystkie parametry za wyjątkiem yourProjectId są nieobowiązkowe. Można także wskazać jeden lub kilka parametrów, a nie wszystkie.

 • desiredCurrency - określa, w jakiej walucie ma być podana minimalna i maksymalna kwota płatności. Jeżeli nie wskazane, kwoty będą podane w euro;
 • desiredAmount - podawane są tylko te sposoby płatności, które są dostępne dla danej kwoty. Kwota jest podana w centach;
 • desiredLanguage - nazwy są podawane tylko w danym języku. Jeżeli nie wskazane, nazwy są podawane we wszystkich dostępnych językach.

Na przykład, aby otrzymać sposoby zapłaty, które są dostępne dla płaności na kwotę 10000 EUR, formujemy następujący adres (ID projektu 6028):

https://www.paysera.com/new/api/paymentMethods/6028/currency:EUR/amount:1000000

Dla zobrazowania płatności kartą w oknie wprost w serwisie można wykorzystać opracowaną przez nas bibliotekę.

1. Przygotuj przycisk.

Przygotuj przycisk, który aktywuje okno płatności kartą, nadaj mu unikatową sygnaturę (np. id="payNow").

<button id="payNow" type="button">Card Payment Demo</button>

2. Wygeneruj parametry.

Korzystając z biblioteki WebToPay ( Integracja poprzez bibliotekę ) lub specyfikacji ( Integracja za pomocą specyfikacji ) wygeneruj parametry data i sign.

Dodatkowy wykaz parametrów z opisami:

Parametr Długość Obowiązkowy Opis
frame 1 Tak Aktywuj wykorzystanie frame (0 - nie, 1 - tak)
payment 20 Tak Sposób płatności, który wymaga wartości card. Pokazuje tylko płatności kartą
card_type 6 Nie Typ karty (credit – kredytowa, debit – debetowa). Ten parametr definiuje określony typ kart
card_brand 12 Nie Rodzaj karty (visa, maestro, visaelectron, mastercard). Ten parametr definiuje określony rodzaj kart

3. Przetwarzanie danych po kliknięciu przycisku.

Utwórz metody odpowiedzialne za przekazanie danych po kliknięciu przycisku, komunikaty błędów oraz dalszą sekwencję czynności po udanej płatności.

<script>
  var checkoutApp = new PayseraCheckout.App();
  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.SUCCESS, function () {
    // happens after successful payment, when window is closed
  });

  checkoutApp.on(PayseraCheckout.AppEvent.ERROR, function (message) {
      // happens after unsuccessful payment when window is closed or when buyer closes window.
    switch (message.code) {
      case PayseraCheckout.ErrorCode.USER_CLOSED:
        // buyer closed window
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_INITIAL_RESULT_FAILED:
        // failed to get payment configuration
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_AUTHORIZATION_FAILED:
        // failed to authorize card
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_RESULT_FAILED:
        // wrong payment status after card authorization/3D secure
        break;

      case PayseraCheckout.ErrorCode.CARD_SIGNATURE_FAILED:
        // failed to perform 3D secure step
        break;
    }
  });

	// Button click event
  var payButton = document.getElementById('payNow');
  payButton.addEventListener('click', function () {
    checkoutApp.pay({
      data: '', // generated data
      sign: '' // generated sign
    });
  });
</script>
				

Albania

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Algeria

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Andorra

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Angola

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Anguilla

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Antarctica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Antigua and Barbuda

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saudi Arabia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Argentina

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Armenia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Aruba

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Australia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Systemy płatnicze Nowej Zelandii i Australii 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Austria

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
directebat Banki Austrii 0,90 EUR -
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_eps Banki Austrii 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Palestinian Territory

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Azerbaijan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bahamas

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bahrain

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bangladesh

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Barbados

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Belgium

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
directebbe Banki Belgii 3,44 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Belize

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Benin

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bermuda

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bhutan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Belarus

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
easypay easypay 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bolivia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Botswana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bosnia and Herzegovina

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Brazil

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Brunei Darussalam

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

British Indian Ocean Territory

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Virgin Islands, British

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Burkina Faso

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Burundi

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bulgaria

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
bg_allianz bg_allianz 0,28 EUR -
bg_ubb bg_ubb 0,28 EUR -
bg_postbank bg_postbank 0,28 EUR -
bg_unicredit bg_unicredit 0,28 EUR -
bg_sgeb bg_sgeb 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Chile

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

China

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Croatia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cyprus

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Chad

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Montenegro

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Czech Republic

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
cz_cessporstd Česká spořitelna 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_equabank Equa bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_gemoneybank GE Money Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_mojebanka Moje banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_raiffeisenbank Raiffeisen banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_unicredit UniCredit Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
cz_trustpay Inne banki 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaycz Banki Czech 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

United States Minor Outlying Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Denmark

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Dominica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Dominican Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Djibouti

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Egypt

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Ecuador

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Eritrea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Estonia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
hanzaee AB bank "Swedbank" Estonia 0,01 EUR -
nordeaee AB bank Nordea Estonia 0,28 EUR -
sebee AB "SEB" bank Estonia 0,90 EUR -
krediidi_ee AS Eesti Krediidipank 0,28 EUR 10000,00 EUR
lhv_ee LHV bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Ethiopia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Falkland Islands (Malvinas)

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Fiji

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Philippines

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Finland

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
fi_pohjola Op-Pohjola 0,01 EUR -
fi_danskebank Danske Bank 0,01 EUR -
fi_s_pankki S-Pankki 0,01 EUR -
fi_aktia Aktia 0,01 EUR -
fi_handelsbanken Handelsbanken 0,01 EUR -
fi_poppankki POP Pankki 0,01 EUR -
fi_alandsbanken Ålandsbanken 0,01 EUR -
fi_omasp Oma Säästöpankista 0,01 EUR -
fi_siirto fi_siirto 0,01 EUR -
fi_nordea Nordea 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

France

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

French Southern Territories

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Gabon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Gambia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Ghana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

South Georgia and the South Sandwich Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Gibraltar

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Greece

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Grenada

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Greenland

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Georgia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guam

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guyana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

French Guiana

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guadeloupe

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guatemala

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Guinea-Bissau

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Equatorial Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Haiti

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Spain

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Netherlands

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
directebnl Banki Holandii 1,00 EUR -
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_ideal Banki Niderlandów 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Honduras

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Hong Kong

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

India

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Indonesia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Ireland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Iceland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Israel

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Jamaica

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Japan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Jordan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cayman Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cambodia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cameroon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Canada

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Kiribati

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Qatar

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Kazakhstan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Kenya

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Kyrgyzstan

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Colombia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Comoros

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Congo, The Democratic Republic of the

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Congo

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Korea, Republic of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Costa Rica

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Kuwait

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Lao People's Democratic Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Lesotho

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Lebanon

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Liberia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Liechtenstein

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Lithuania

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
sampo AB bank Danske 0,01 EUR -
nord AB bank "DNB" 0,01 EUR -
parex AB bank Citadele 0,01 EUR -
nordealt AB bank Nordea 0,01 EUR -
vb2 AB bank SEB 0,01 EUR -
hanza AB bank "Swedbank" 0,01 EUR -
sb AB Šiaulių bankas 0,01 EUR -
mb UAB Medicinos bankas 0,01 EUR -
lku Unie kredytowe Litwy 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
lt_post W oddziałach poczty „Lietuvos paštas” i kioskach PayPost 0,01 EUR 580,00 EUR
lt_perlas Terminale "Perlas" 1,00 EUR 299,42 EUR
lt_gf_leasing General Financing 43,44 EUR -
lt_mokilizingas lt_mokilizingas 50,00 EUR 10000,00 EUR
maximalt MAXIMA Litwa 0,28 EUR 1000,00 EUR
barcode W kioskach "Lietuvos spaudos" i Narvesen 0,28 EUR 580,00 EUR
lthand Płatność gotówką w banku 0,28 EUR 5000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Luxembourg

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Macedonia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Madagascar

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mayotte

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Macao

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Malawi

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Maldives

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Malaysia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mali

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Malta

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Northern Mariana Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Morocco

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Martinique

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mauritania

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mauritius

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mexico

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Micronesia, Federated States of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Monaco

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mongolia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Montserrat

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Mozambique

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Moldova, Republic of

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Namibia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Nauru

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Nepal

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Germany

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
directeb "Sofort banking" system w Niemczech 0,90 EUR -
safetypay safetypay 0,28 EUR -
giro_pay Giropay 0,29 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_giropay Banki Niemiec 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_instant_transfer Banki Niemiec 1,00 EUR 1500,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Niger

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Nigeria

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Nicaragua

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Niue

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Norfolk Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Norway

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

New Caledonia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

New Zealand

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_poli Systemy płatnicze Nowej Zelandii i Australii 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Oman

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Pakistan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Palau

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Panama

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Papua New Guinea

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Paraguay

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Peru

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
ppro_safetypay System SafetyPay 1,00 EUR 1500,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Pitcairn

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

French Polynesia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Poland

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
pl_blik BLIK 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_raiffeisen Raiffeisen Polbank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_skycash SkyCash 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_toyota Toyota Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_volkswagen Volkswagen Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_zabka Żabka 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_sgb Banki Spółdzielcze 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_dnb DnB Nord 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_citi_handlowy Citi Handlowy 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pocztowy24 e-transfer Pocztowy24 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_plus Plus Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pbs Podkarpacki BS 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_paribas BNP Paribas Poland 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bos Bank Ochrony Środowiska 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_deutsche Deutsche Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_eurobank Euro Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_getin Getin Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_idea Idea Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_nest Nest Bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_noble Noble Pay 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_bz_wbk Bzwbk bankas 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_ing ING 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_millennium Millennium 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_inteligo Inteligo 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_tmobile T-Mobile 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_credit_agricole Credit Agricole 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_mbank mBank bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_alior Alior bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pko Pko bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_pekao Pekao bank 0,28 EUR 10000,00 EUR
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
pl_przelewy24 Banki Polski 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Puerto Rico

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Portugal

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

South Africa

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cape Verde

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Central African Republic

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Reunion

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Russian Federation

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Romania

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Rwanda

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Western Sahara

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saint Kitts and Nevis

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saint Lucia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saint Vincent and the Grenadines

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saint Pierre and Miquelon

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

El Salvador

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Samoa

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

American Samoa

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

San Marino

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Senegal

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Serbia

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Seychelles

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Sierra Leone

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Singapore

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Somalia

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Sri Lanka

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

United States

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
safetypay safetypay 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Swaziland

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Suriname

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Svalbard and Jan Mayen

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Switzerland

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Sweden

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
se_lansforsakringar Länsförsäkringar 0,05 EUR -
se_swedbank Swedbank 0,05 EUR -
se_nordea Nordea 0,05 EUR -
se_handelsbanken Handelsbanken 0,05 EUR -
se_seb SEB 0,05 EUR -
se_sparbanken Sparbanken 0,05 EUR -
se_skandiabanken Skandiabanken 0,05 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Slovakia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
sk_slovspor Slovenská sporiteľňa 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_csob ČSOB 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_fiobanka Fio banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_postovabanka Poštová banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_tatrabanka Tatra Banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_vubbanka VÚB banka 0,28 EUR 10000,00 EUR
sk_trustpay Inne banki 0,28 EUR 10000,00 EUR
trustpaysk Banki Słowacji 0,28 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Slovenia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tajikistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Thailand

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Taiwan

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tanzania, United Republic of

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Timor-Leste

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Togo

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tokelau

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tonga

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Trinidad and Tobago

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tunisia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Turkey

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Turkmenistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Turks and Caicos Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Tuvalu

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Uganda

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Ukraine

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Uruguay

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Uzbekistan

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Wallis and Futuna

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Holy See (Vatican City State)

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Venezuela

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

United Kingdom

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Vietnam

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cote d'Ivoire

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Bouvet Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Christmas Island

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Saint Helena

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Aland Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cook Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Virgin Islands, U.S.

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Heard Island and McDonald Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Cocos (Keeling) Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Marshall Islands

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Faroe Islands

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Solomon Islands

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Sao Tome and Principe

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Hungary

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Italy

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Zambia

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Zimbabwe

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

United Arab Emirates

Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

_country_bl

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR

_country_bq

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

_country_cw

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR

Guernsey

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Isle of Man

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

Jersey

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

_country_mf

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

_country_sx

Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -

_country_xk

Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR

Latvia

Bankowość elektroniczna Minimalna kwota Maksymalna kwota
hanzalv AB bank "Swedbank" Łotwa 0,01 EUR -
seblv AB "SEB" bank Łotwa 0,01 EUR -
parexlv AB Citadele bank Łotwa 0,01 EUR -
nordealv AB bank Nordea Łotwa 0,01 EUR -
Pieniądze elektroniczne Minimalna kwota Maksymalna kwota
webmoney Międzynarodowy system "WebMoney" 0,28 EUR -
wallet Konto Paysera 0,01 EUR -
Inne systemy płatnicze Minimalna kwota Maksymalna kwota
smsbank Płatność poprzez SMS 0,01 EUR 43,44 EUR
worldhand Międzynarodowa płatność w euro 0,28 EUR 10000,00 EUR
maximalv W kasach "MAXIMA LV" 0,28 EUR 1000,00 EUR
Karty kredytowe Minimalna kwota Maksymalna kwota
1stpay 1stPayments 0,28 EUR 5000,00 EUR
lv_lpb Karty kredytowe 0,02 EUR -
Kod błędu Opis błędu
0x1 Kwota płatności jest zbyt mała.
0x2 Kwota płatności jest zbyt duża.
0x3 Wybrana waluta jest niedostępna.
0x4 Brak kwoty lub waluty.
0x6 Brak projectId albo dany ID nie istnieje.
0x7 Chociaż tryb testowania jest wyłączony, próbowałeś wykonać płatność testową.
0x8 Zabroniłeś ten sposób płatności.
0x9 Kodowanie zmiennej "paytext" jest nieodpowiednie (ma być utf-8).
0x10 Brak lub nieprawidłowy "orderID".
0x11x0 Projekt nie był sprawdzony przez administratora.
0x11x2 Projekt był zawieszony przez klienta.
0x11x4 Projekt był zablokowany przez naszego administratora.
0x11x5 Projekt był usunięty z naszego systemu
0x11x6 Projekt jest sprawdzony, ale jeszcze nie potwierdzony
0x13 Adres bazowy Accepturl, cancellurl, callbacurl lub referer różni się od adresu, potwierdzonego w projekcie.
0x14 Nieprawidłowy parametr "sign".
0x15x0 Najmniej jeden z następujących parametrów jest nieprawidłowy: cancelurl, accepturl, callbackurl.
0x15x1 Parametr time_limit jest nieprawidłowy (nieprawidłowy format lub wartość)