Inicjowane przez klienta polecenie przelewu zostaje wysłane do banku płatnika z wnioskiem o podjęcie środków z rachunku płatnika i przelania ich na rachunek odbiorcy. Polecenie może być wykorzystane również w przypadku zobowiązania strony inicjującej do wysłania polecenia w imieniu płatnika. Udostępniony przez bank wypis z rachunku bankowego zostaje wysyłany dla posiadacza rachunku z wyszczególnieniem wszystkich przeprowadzonych transakcji w wybranym okresie.

Każdy element polecenia przelewu jest oparty na definicjach standardu ISO20022 XML „pain.001.001.03“ (CustomerCreditTransferInitiationV03).

Opis elementów komunikatu można pobrać Tutaj.

Przykładowy plik .xml można pobrać Tutaj.

Zestaw symboli

Zestaw symboli – to zbiór znaków, które można wykorzystać w elementach komunikatu. Komunikaty ISO 20022 XML odpowiadają potrzebom wielojęzycznego środowiska. Symbole są kodowane w systemie UTF-8. Banki i ich klienci powinni stosować zestaw liter łacińskich, który jest powszechnie stosowany w komunikacji międzynarodowej. Wszystkie zgodne z wymogami SEPA izby rozliczeniowe dopuszczają następujące znaki:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ‘ + Spacja

Wszystkie znaki systemu kodowania UTF-8 w wysłanych i otrzymanych poleceniach płatności są konwertowane według sugerowanej przez Europejską Radę ds. Płatności Tabeli przeliczeniowej.

Struktura komunikatów

Dokument XML opisuje schemat, który jest napisany w specyficznym języku XSD (ang. XML Schema Definition). Schematy opisują znaczniki dokumentu (XML Tag), ich strukturę i kolejność. Ponadto może wskazywać kody, które są dozwolone dla określonych danych, lub status danych obowiązkowych / opcjonalnych, liczbę możliwych przypadków (lub powtórzeń), itp.

Zawierający komunikat pain.001.001.03 plik danych ma następująca strukturę:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <!-- Content of the message -->
</Document>

Plik danych powinien zawierać tylko jeden znacznik, w którym zawarto jedyny komunikat XML, chyba że dostawca usług płatniczych i klient uzgodnią inaczej.

Treść komunikatu składa się z następujących części:

 • Group Header - ten blok jest obowiązkowy i może być tylko jeden. Zawiera ogół właściwości, które są wspólne dla wszystkich osobnych transakcji komunikatu (np.: data i czas utworzenia komunikatu, liczba transakcji w komunikacie i in.).
 • Payment Information - ten blok jest obowiązkowy i może powtarzać się. Zawiera właściwy dla strony obciążanej polecenia płatności zestaw właściwości, które zostają przedstawione przy inicjowaniu przelewu (np.: nazwa płatnika, typ operacji i in.).
 • Transaction Information - ten blok jest obowiązkowy i może powtarzać się. Zawiera zbiór elementów, który jest wykorzystany do zapisania informacji o osobnej transakcji w komunikacie. W bloku jest wskazany beneficjent, tytuł płatności i in.

Payment Information i Transaction Information jest wskazana w bloku Group Header