Struktura pliku tekstowego w formacie LITAS – ESIS

Formaty

* – pole obowiązkowe
C – pole znakowe
YYYY – czterocyfrowa liczba roku
MM – dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) miesiąca
DD – dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) dnia
N – pole liczbowe

Uwaga Wymagania ogólne
 • należy określać maksymalną długość pola;
 • każde pole jest oddzielane za pomocą TAB (# 9);
 • rozszerzenie pliku zależy od typu dokumentu (nazwa nie ma znaczenia);
 • informacja o jednym przelewie ma się pomieszczać w jednej linii;
 • kody walut według standardów ISO (np.: EUR);
 • w tekście używana jest tabela kodów Windows 1257.

Struktura formy lokalnego zlecenia płatniczego

Rozszerzenie pliku ma być .mokesis (nazwa nie ma znaczenia). Na przykład, przelewy.mokesis

Nr. ser. Nazwa Wielkość Uwagi
1 Numer C10* Unikalny numer przelewu
2 Data C8 Format: YYYYMMDD
3 Data wykonania transkacji C8* Format: YYYYMMDD
4 Rodzaj płatności (priorytet) N1* Możliwe wartości:
1 – standardowy
2 – pilny
5 Numer konta płatnika C35* Numer konta płatnika w formacie IBAN
6 Nazwa płatnika C200 Imię, nazwisko/Nazwa płatnika
7 PESEL/Numer rejestracyjny płatnika C11 PESEL (NIP) płatnika
8 Instytucja kredytowa płatnika C11 Format BIC. np.: EVIULT21XXX
9 Numer klienta w systemie informacji odbiorcy C16 Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
10 Numer konta podstawowego płatnika C35 Numer konta podstawowego płatnika
11 Imię, nazwisko/Nazwa podstawowego płatnika C140 Imię, nazwisko lub nazwa podstawowego płatnika
12 PESEL/numer rejestracyjny podstawowego płatnika C11 PESEL (NIP) podstawowego płatnika
13 Numer konta odbiorcy C35* Numer konta odbiorcy w formacie IBAN
14 Nazwa odbiorcy C200* Imię, nazwisko/Nazwa odbiorcy
15 PESEL/NIP C11 PESEL (NIP) odbiorcy
16 Instytucja kredytowa odbiorcy C11 Format BIC. np.: EVIULT21XXX
17 Numer klienta w systemie informacji odbiorcy C16 Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego płatnik może identyfikować odbiorcę
18 Numer konta końcowego odbiorcy C35 Numer konta końcowego odbiorcy
19 Imię, nazwisko/Nazwa końcowego odbiorcy C140 Imię, nazwisko lub nazwa końcowego odbiorcy
20 PESEL/NIP C11 PESEL (NIP) końcowego odbiorcy
21 Kwota N14* Centy (grosze) nie muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Zamiast 50,25 trzeba wskazać 5025
22 Kod waluty C3* Kod waluty według standardów ISO
23 Kod płatności C28 Wskazany przez klienta kod płatności
24 Tytuł płatności C300* Wskazany przez klienta tytuł płatności
25 Kod archiwum C50 Kod, wydawany przez organizację kredytową dla każdej operacji. Tylko dla eksportu

Struktura importu formy międzynarodowego zlecenia płatniczego

Rozszerzenie pliku ma być taresis (nazwa nie ma znaczenia). Np.: międzynarodowe.taresis..

Nr. ser. Nazwa Wielkość Uwagi
1 Numer C10* Unikalny numer przelewu
2 Data C8 Format: YYYYMMDD
3 Data wykonania transakcji N6 Format: YYYYMMDD
4 Rodzaj płatności (pierwszeństwo) N1* Możliwe wartości:
1 – standardowy
2 – pilny
3 – bardzo pilny
5 Waluta C3* Kod waluty według standardu ISO
6 Waluta debetowa C3 Nie używana w Internecie
7 Kwota N14* Centy (grosze) nie muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Zamiast 50,25 trzeba wskazać 5025
8 Konto płatnika C35* Konto płatnika
9 BIC organizacji kredytowej, na prośbę której wykonywany jest przelew C11 -
10 S.W.I.F.T. banku korespondenta C11 Kod S.W.I.F.T. banku korespondenta jest pisany dużymi literami. Wielkość - 8 lub 11 symboli
11 Konto bankowe odbiorcy w banku korespondencie C34 Konto banka korespondenta
12 Nazwa banku korespondenta 1 C35 Nazwa banka korespondenta
13 Nazwa banku korespondenta 2 C35 Nazwa banka korespondenta
14 Adres banku korespondenta 1 C35 Adres banka korespondenta
15 Adres banku korespondenta 2 C35 Adres banka korespondenta
16 S.W.I.F.T. banku odbiorcy C11 Kod S.W.I.F.T. banku. Jest pisany dużymi literami. Wielkość - 8 lub 11 symboli
17 Kod banku odbiorcy C34 -
18 Nazwa banku odbiorcy 1 C35* Nazwa banku odbiorcy podawana jest w polach znakowyh 2х35
19 Nazwa banku odbiorcy 2 C35 -
20 Adres banku odbiorcy 1 C35 Adres banku podawany jest w polach znakowych 2х35
21 Adres banku odbiorcy 2 C35 -
22 Konto odbiorcy C35* Konto odbiorcy
23 Nazwa odbiorcy C35* Nazwa odbiorcy podawana jest w polach znakowych 2х35
24 Nazwa odbiorcy 2 C35 -
25 Adres odbiorcy 1 C35* Adres odbiorcy podawany jest w polach znakowych 2х35
26 Adres odbiorcy 2 C35 -
27 Opis płatności 1 C35 Tytuł płatności. Podawany jest w polach znakowych 2х35
28 Opis płatności 2 C35 -
29 Opis płatności 3 C35 -
30 Opis płatności 4 C35 -
31 Opłata, pobierana przez zagraniczny bank C1* Możliwe wartości:
1 – tylko płatnik
2 – i płatnik, i odbiorca
3 – tylko odbiorca
32 Powiadomić odbiorcę przez teleks C1 Możliwe wartości:
0 – nie powiadamiać
1 – powiadomić
33 Powiadomić odbiorcę przez telefon C1 Możliwe wartości:
0 – nie powiadamiać
1 – powiadomić
34 Telefon do powiadamiania C20 -
35 Konto do pobierania prowizji C20* -
36 Literowy kod waluty konta do pobierania prowizji C3* -
37 SWIFT banku korespondenta C11 Nie używa się w Internecie
38 Nazwa banku korespondenta C70 Nie używa się w Internecie
39 Konto banka pośredniczącego C35 Nie używa się w Internecie
40 Kod archiwum C50 Nie używa się w Internecie

Importowanie pliku w formacie .xls

Plik dla importowania przelewów można generować też i w formacie .xls. W tym celu należy wpisać dane przelewu podane w przykładowym pliku i skopiować te dane do pliku o rozszerzeniu .mokesis. 
Jeżeli nie możesz utworzyć pliku .mokesis, skopiuj tekst do zwykłego pliku .txt, zapisz i zmień rozszerzenie poprzez zmianę nazwy pliku na .mokesis, np., „przelewy.txt → przelewy.mokesis“.

Ważne
 • Kolejność danych i pól jest niezmienna.
 • Podane dane muszą być dokładne, nie zawierać żadnych dodatkowych symboli, liter czy cyfr.
 • Data przelewu odpowiada dacie przesłania pliku, a w polu daty realizacji przelewu można wpisać dowolną datę do 2 lat wstecz od dnia przesłania pliku.
 • Obie daty muszą się zacząć od roku i zakończyć się dniem, a także nie mogą być rozdzielone spacjami, kropkami, myślnikiem lub innymi znakami.
 • W polu konta płatnika należy podać konto płatnika w formacie IBAN lub numer konta w systemie Paysera.
 • Nazwa płatnika odpowiada albo imieniu i nazwisku osoby fizycznej, albo nazwie i skrócie formy prawnej firmy.
 • W polu kodu płatnika należy podać PESEL osoby fizycznej albo NIP firmy.
 • W polu konta odbiorcy można podać numer telefonu z kodem kraju, pełny adres e-mail, numer konta IBAN albo numer konta Paysera odbiorcy.
 • W polu nazwy odbiorcy należy wpisać albo imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę i skrót formy prawnej firmy.
 • Kwotę należy podać w centach, nie rozdzielając jej przecinkiem czy kropką.
 • Waluta – trzyliterowy kod waluty według standardu ISO  (np.: EUR – euro).
 • Pustych pól (np.: między kodem płatnika i kontem odbiorcy) usuwać nie można, jako że one odpowiadają znaczeniom w pliku LITAS-ESIS.
 • Pierwszego wierszu kopiować nie trzeba. Dane są kopiowane od numeru pierwszego przelewu do tytułu ostatniego przelewu

Przykładowe pliki pierwotnego rozszerzenia .xls i ostatecznego rozszerzenia .mokesis. 
Jeżeli nasz pytania, proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta.

Format XML (pain.001.001.03)

Inicjowane przez klienta polecenie przelewu zostaje wysłane do banku płatnika z wnioskiem o podjęcie środków z rachunku płatnika i przelania ich na rachunek odbiorcy. Polecenie może być wykorzystane również w przypadku zobowiązania strony inicjującej do wysłania polecenia w imieniu płatnika. Udostępniony przez bank wypis z rachunku bankowego zostaje wysyłany dla posiadacza rachunku z wyszczególnieniem wszystkich przeprowadzonych transakcji w wybranym okresie.

Każdy element polecenia przelewu jest oparty na definicjach standardu ISO20022 XML „pain.001.001.03“ (CustomerCreditTransferInitiationV03), szczegółowy opis którego jest dostępny tutaj.

Opis elementów komunikatu można pobrać tutaj.

Przykładowy plik .xml można pobrać tutaj.

Zestaw symboli

Zestaw symboli – to zbiór znaków, które można wykorzystać w elementach komunikatu. Komunikaty ISO 20022 XML odpowiadają potrzebom wielojęzycznego środowiska. Symbole są kodowane w systemie UTF-8. Banki i ich klienci powinni stosować zestaw liter łacińskich, który jest powszechnie stosowany w komunikacji międzynarodowej. Wszystkie zgodne z wymogami SEPA izby rozliczeniowe dopuszczają następujące znaki:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ‘ + Spacja; & (umieszczenia znaku &), " (umieszczenia znaku “)

Wszystkie znaki systemu kodowania UTF-8 w wysłanych i otrzymanych poleceniach płatności są konwertowane według sugerowanej przez Europejską Radę ds. Płatności tabeli przeliczeniowej , która spełnia najlepsze praktyki.

Struktura komunikatów

Dokument XML opisuje schemat, który jest napisany w specyficznym języku XSD (ang. XML Schema Definition). Schematy opisują znaczniki dokumentu (XML Tag), ich strukturę i kolejność. Ponadto może wskazywać kody, które są dozwolone dla określonych danych, lub status danych obowiązkowych / opcjonalnych, liczbę możliwych przypadków (lub powtórzeń), itp.

Ogólny schemat XSD dla komunikatu polecenia przelewu pain.001.001.03 jest dostępna pod: tutaj.

Zawierający komunikat pain.001.001.03 plik danych ma następująca strukturę:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <!-- Treść komunikatu -->
</Document>
          

Plik danych powinien zawierać tylko jeden znacznik, w którym zawarto jedyny komunikat XML, chyba że dostawca usług płatniczych i klient uzgodnią inaczej.

Treść komunikatu składa się z następujących części:

 • A. Group Header. Ten blok jest obowiązkowy i może być tylko jeden. Zawiera ogół właściwości, które są wspólne dla wszystkich osobnych transakcji komunikatu (np.: data i czas utworzenia komunikatu, liczba transakcji w komunikacie i in.).
 • B. Payment Information. Ten blok jest obowiązkowy i może powtarzać się. Zawiera właściwy dla strony obciążanej polecenia płatności zestaw właściwości, które zostają przedstawione przy inicjowaniu przelewu (np.: nazwa płatnika, typ operacji i in.), oraz jedną lub kilka Transaction Information.
 • C. Transaction Information. en blok jest obowiązkowy i może powtarzać się. Zawiera zbiór elementów, który jest wykorzystany do zapisania informacji o osobnej transakcji w komunikacie. W bloku jest wskazany beneficjent, tytuł płatności i in.

Payment Information i Transaction Information jest wskazana w bloku Group Header.