Jeżeli nie masz możliwości korzystania z biblioteki libwebtopay, poniżej znajdziesz szczegółową specyfikację przekazywanych i otrzymywanych danych.

Dane formy wysyłaj metodą POST, na adres: https://www.paysera.com/pay/

Poproś o parametry

Parametr
Długość
Obowiązkowy
Opis
projectid
11
Tak
Unikalny numer projektu. Tylko potwierdzone projekty mogą przyjmować płatności.
orderid
40
Tak
Numer zamówienia z Twojego systemu.
accepturl
255
Tak
Pełny adres internetowy (URL), na który zostaje przekierowany klient po kliknięciu linku powrotu do sklepu.
cancelurl
255
Tak
Pełny adres internetowy (URL), na który klient jest przekierowywany po odwołaniu płatności lub w razie nieudanej płatności.
callbackurl
255
Tak
Pełny adres (URL), na który sprzedawca otrzymuje informację o wykonanej płatności.

Skrypt powinien wrócić tekst "OK". Tylko wówczas nasz system zanotuje, że pomyślnie powiadomiliśmy Twój system o płatności.

Jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi "OK", wiadomość wysyłamy 4 razy (od razu, za godzinę, za trzy godziny i za dzień).
version
9
Tak
Numer wersji specyfikacji (API) systemu płatniczego Paysera.
lang
3
Nie
Można podać język użytkownika (ISO 639-2/B: LIT, RUS, ENG, itp.). Jeżeli system Paysera nie obsługuje wybranego języka, język będzie wybrany według adresu IP lub język angielski będzie używany domyślnie.
amount
11
Nie
Kwota w centach, którą klient musi zapłacić.
currency
3
Nie
Waluta płatności (np. USD, EUR, itp.), w której chcesz otrzymać płatność od klienta. Jeżeli podana waluta poprzez wybrany sposób płatności nie może być przyjęta, system automatycznie ją wymieni na obsługiwaną walutę według kursu dnia. W odpowiedzi na Twoją stronę będą przekazane payamount i paycurrency.
payment
20
Nie
Sposób zapłaty. Jeżeli podany, płatność będzie wykonywana poprzez ten sposób zapłaty. Jeżeli niewskazany, użytkownikowi będzie podana tabela z listą sposobów zapłaty. Sposoby zapłaty można otrzymać i w czasie rzeczywistym, za pomocą biblioteki WebToPay
country
2
Nie
Państwo płatnika (LT, EE, LV, GB, PL, DE). Jeżeli państwo jest wpisane, dla płatnika są podawane tylko te sposoby zapłaty, które są obsługiwane w danym państwie. Jeżeli państwo nie jest wpisane, system określa państwo według adresu IP użytkownika. Płatnikowi pozostawiana jest możliwość zmiany państwa.
paytext
255*
Nie
Tytuł płatności, który wyświetla się wykonując przelew. Jeżeli nie jest podany, wyświetla się domyślny tekst o treści:
Płatność za towary i usługi (Nr [order_nr]) ([site_name]).

Jeżeli podajesz tytuł płatności, obowiązkowo musisz włączyć następujące zmienne, które w ostatecznym tekście tytułu będą zamienione na odpowiednie wartości:

[order_nr] - numer zamówienia.
[site_name] lub [owner_name] - adres strony internetowej lub nazwa przedsiębiorstwa.
p_firstname
255
Nie
Imię kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_lastname
255
Nie
Nazwisko kupującego. Preferowane w większości sposobów zapłaty. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_email
255
Nie
E-mail kupującego jest obowiązkowy. Jeżeli adres nie będzie otrzymany, system poprosi klienta go wpisać. Na dany adres system Paysera powiadomi płatnika o statusie zapłaty.
p_street
255
Nie
Adres kupującego, na który będzie wysyłany towar (np.: Ul. Mėnulio 7 - 7). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_city
255
Nie
Miasto kupującego, do którego jest wysyłany towar (np.: Wilno). Preferowane. Obowiązkowe wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_state
255
Nie
Kod stanu kupującego (obowiązkowy tylko kupując w USA). Preferowany. Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_zip
20
Nie
Kod pocztowy kupującego. Kody pocztowe Polski można znaleźć tutaj . Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
p_countrycode
20
Nie
Kod państwa kupującego. Kody państw można znaleźć tutaj . Obowiązkowy wykonując płatność niektórymi sposobami zapłaty.
test
1
Nie
Parametr, który pozwala na testowanie połączenia. W taki sposób płatność nie jest wykonywana, a rezultat jest wracany od razu, jak gdyby płatność była wykonana. Aby można było testować, obowiązkowo należy aktywować tryb testowy przy wybranym projekcie, po zalogowaniu do systemu: "Projekty i przedsięwzięcia" -> "Moje projekty" -> "Ustawienia projektu" -> "Ustawienia usługi pobierania opłat" -> "Pozwól na płatności testowe" (zaznacz).
only_payments
0
Nie
Wyświetlać tylko listę sposobów zapłaty, oddzielnych przecinkiem.
disallow_payments
0
Nie
Nie wyświetlać listy sposobów zapłaty, oddzielonych przecinkiem.
repeat_request
1
Nie
Jeżeli dany parametr jest równy 1, to znaczy, że powtarzane jest poprzednie zamówienie za pomocą parametru 'orderid'.
sign
255
Tak
Parametr, poprzez który wysyłany jest podpis danych. To jest potrzebne po to, aby sprawdzić czy na pewno dane są przesyłane z Twojej strony internetowej.

* Długość ostateczna może się różnić w zależności od specyfikacji typu płatności

** Tekst zgody kupującego:

Callback

Więcej informacji na temat 'callback' patrz rozdział - Callback .